کد خبر ۶۲۰۶۸۸ ۴۶ بازدید انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۹

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گروه فرهنگی ـ «۴۰‌ م‍ن‍ب‍ر‌» آی‍ی‍ن‌ وی‍ژه‌ بانوان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ در روز ت‍‍اس‍و‌ع‍‍اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍‍ا پ‍‍ا‌ی‌ ب‍ر‌ه‍ن‍ه‌ و ن‍ق‍‍اب‌ ب‍ر ص‍ورت‌ ۴۰ ش‍م‍‍ع‌ به نیت حضرت زینب(س) در ۴۰ منبر یا م‍ج‍ل‍س‌ ‌ع‍ز‌اداری ‌ام‍‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(‌ع‌) روش‍ن‌ می‌کنند‌.

به گزارش پایگاه خبری هنا به نقل از ایکنا از لرستان، در استان لرستان آیین‌ها و مراسم‌ ویژه‌ای مخصوص آقایان از جمله سنت ریش تراشان، گل‌مالی، زنجیرزنی و سینه‌زنی در قالب هیئت‌های عزاداری وجود دارد و در این بین بانوان لرستانی به‌ویژه در شهرهای خرم‌آباد و بروجرد نیز آیین‌های ویژه خود را دارند که از جمله آن می توان به آیین ۴۰ منبر اشاره کرد.
‌چ‍‍ه‍ل‌ م‍ن‍ب‍ر میراث معنوی بروجرد است که به‌صورت گسترده و با حضور پرشور بانوان در خرم‌آباد برگزار می‌شود و بانوان در روز ت‍‍اس‍و‌ع‍‍ا ب‍‍ا پ‍‍ا‌ی‌ ب‍ر‌ه‍ن‍ه‌ و ن‍ق‍‍اب‌ ب‍ر ص‍ورت‌ ۴۰ ش‍م‍‍ع‌ به نیت در ۴۰ منبر یا م‍ج‍ل‍س‌ ‌ع‍ز‌اداری ‌ام‍‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(‌ع‌ ) روش‍ن‌ می‌کنند‌ ت‍‍ا ‌از ‌ای‍ن‌ طری‍ق‌ ب‍‍ا ر‌از و ن‍ی‍‍از ب‍‍ا م‍‍ع‍ب‍ود ی‍ک‍ت‍‍ا‌ی‌ خ‍ود، ن‍ی‍‍از‌ه‍‍ا و ح‍‍اج‍ت‌ خ‍ود ر‌ا ب‍ر‌آورده‌ ک‍ن‍ن‍د.
در ‌ای‍ن‌ س‍ن‍ت‌ دی‍ن‍‍ی‌ زن‍‍ان‌ ‌از ‌اب‍ت‍د‌ا ت‍‍ا ‌ان‍ته‍‍ا‌ی‌ این ‌آی‍ی‍ن‌ با نیت‌های درونی خود مهر سکوت بر لب می‌زنند‌ و ت‍ن‍‍ه‍‍ا ب‍‍ا زمزمه و ذک‍ر ک‍ل‍م‍ه‌ ‌«ال‍ل‍ه‌» و ی‍‍ا ف‍رس‍ت‍‍ادن‌ ص‍ل‍و‌ات‌ ب‍ر م‍ح‍م‍د(ص‌) و خ‍‍ان‍د‌ان‌ پ‍‍اک‍ش‌ م‍س‍ی‍ر ح‍رک‍ت‌ خ‍ود ر‌ا ‌اد‌ام‍ه‌ م‍‍ی‌‌د‌ه‍ن‍د.

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

گزارش تصویری آیین عزاداری بانوان خرم‌آبادی

برچسب ها :خرم‌آباد
0

آخرین اخبار