کد خبر ۵۹۴۲۵۳ ۳۴ بازدید انتشار : ۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۹
رضا جوادیان، هادی فراست

بررسی ارتباط پشتیبانی اجتماعی و امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی بکارگیری کنندگان از حمل و نقل عمومی

هدف از این پژوهش ارزیابی ارتباط پشتیبانی اجتماعی و امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی بکارگیری کنندگان از حمل و نقل عمومی (مورد مطالعه شهروندان خرم آبادی) خواهد بود.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش ارزیابی ارتباط پشتیبانی اجتماعی و امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی استفاده‌کنندگان از حمل و نقل عمومی (مورد مطالعه شهروندان خرم آبادی) می‌باشد.
وسیله جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه امنیت می‌باشد.
یافته‌ها: دستاورد های ارائه داد که بین پشتیبانی اجتماعی ادراک شده با اعتماد اجتماعی استفاده‌کنندگان از حمل و نقل عمومی پشتیبانی عاطفی با اعتماد اجتماعی، پشتیبانی وسیلهی با اعتماد اجتماعی، پشتیبانی اطلاعاتی با اعتماد اجتماعی، پشتیبانی امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی، ارتباط مثبت و معنادار بود. دستاورد های آنالیز رگرسیون چند متغیره نیز ارائه داد که با دقت به ضریب هم دلی پشتیبانی اجتماعی و امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی( 0/44=r)  ؛ این دو متغیر به میزان 19/0 اعتماد اجتماعی استفاده‌کنندگان از حمل و نقل عمومی را پیش‌بینی می‌کنند.
دستاورد های: پشتیبانی عاطفی، پشتیبانی وسیلهی، پشتیبانی اطلاعاتی و امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی شهروندان استفاده‌کننده از حمل و نقل عمومی ارتباط معناداری دارند با افزایش و کم شدن پشتیبانی اجتماعی ادراک شده و امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی نیز افزایش یا کم شدن می یابد.

کلیدواژه ها: امنیت اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی؛ پشتیبانی اجتماعی؛ حمل و نقل عمومی؛ شهروندان خرم آبادی

نویسندگان:

رضا جوادیان: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

هادی فراست: کارشناس ارشد مشاوره شغلی

فصلنامه انتظام اجتماعی - مرحله 9، شماره 2 (تابستان)، تابستان 1396.

   

برچسب ها :خرم‌آباد
0

آخرین اخبار